BOARD OF DIRECTORS

President Hitoshi Hirata, MD
Vice PresidentNorimasa Iwasaki, MD
Kenichi Shimada, MD
Directors Shigeharu Uchiyama, MD
Takashi Ohe, MD
Shohei Omokawa, MD
Osamu Soejima, MD
Toshiyasu Nakamura, MD
Keiichiro Nishida, MD
Keizo Fukumoto, MD
Hiroshi Furukawa, MD
Tsuyoshi Murase, MD
InspectorsKazuki Sato, MD
Masao Kakibuchi, MD